Regulamin akcji Książka na telefon www.ksiazkanatelefon.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania akcji „Książka na telefon www.ksiazkanatelefon.pl”, zainicjowanej i koordynowanej przez OSDW Azymut spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Koordynator Projektu”).

Postanowienia ogólne

Założenia akcji:

„Książka na telefon www.ksiazkanatelefon.pl” to kampania informacyjna, która ma na celu ułatwienie kontaktu czytelników z lokalnymi księgarniami stacjonarnymi działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu dokonania zakupu na odległość towaru z asortymentu księgarni („Projekt”).

Akcja organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach Projektu, Koordynator Projektu zbiera i weryfikuje zgłoszenia księgarń do udziału w Projekcie, a następnie informuje o księgarniach i danych kontaktowych na stronie internetowej Projektu www.ksiazkanatelefon.pl.

Czytelnicy zainteresowani kontaktem z księgarniami w celu dokonania zakupu, mogą nieodpłatnie korzystać z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Projektu.

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego akcja promuje wyłącznie bezkontaktowe formy zamawiania (telefoniczne, mailowe) i dostarczania (wysyłkowe) książek.

Koordynator Projektu nie pośredniczy w sprzedaży pomiędzy księgarnią biorącą udział w projekcie a czytelnikiem. Wszelka odpowiedzialność z tytułu sprzedaży obciąża księgarnię będącą stroną umowy sprzedaży.

Dla Księgarń:

Uczestnictwo księgarni w akcji i podanie związanych z akcją danych jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

Do akcji może przystąpić księgarnia, która wypełni Formularz Zgłoszeniowy, zaakceptuje Regulamin oraz otrzyma od Koordynatora Projektu informację o akceptacji zgłoszenia do udziału w Projekcie.

Polityka Prywatności opisująca zasady przetwarzania danych księgarni oraz treść Regulaminu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.ksiazkanatelefon.pl/politykaprywatnosci

Zgłoszenia do udziału w akcji można kierować wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, który zostanie wysłany do Księgarni po przesłaniu zapytania na adres mailowy kontakt@nocksiegarn.pl (wiadomość z tytułem „Książka na telefon”).

W Formularzu Zgłoszeniowym Księgarz powinien podać dane teleadresowe (telefon, e-mail, strona internetowa), krótki opis księgarni oraz informacje o możliwości realizacji zamówień poza księgarnią (wysyłkowo, telefonicznie).

Koordynator akcji nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówień składanych przez klientów księgarń. Celem akcji jest udostępnienie informacji o księgarniach stacjonarnych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzących sprzedaż na odległość.

Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Koordynatora Projektu pod kątem zgodności z celem Projektu, jego założeniami, w tym pod kątem następujących kryteriów:

– niesieciowość i stacjonarność – w pierwszej kolejności do udziału w akcji mogą przystąpić niezależne księgarnie stacjonarne, które nie są powiązane z żadną z sieci księgarskich, a ich głównym kanałem sprzedaży książek do końca lutego 2020 r. nie była działalność w internecie,

– lokalność – do udziału w akcji mogą przystąpić również lokalne (np. osiedlowe, regionalne) punkty mikrosieci księgarń, dla których głównym obszarem jest działalność w księgarniach stacjonarnych zlokalizowanych w niewielkich miejscowościach (mikrosieć księgarń mogą reprezentować nie więcej niż 3 księgarnie).

Warunkiem udziału w akcji nie jest współpraca handlowa z OSDW Azymut spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Księgarnie zobowiązują się realizować zamówienia czytelników zgodnie z zaleceniami zachowania higieny i bezpieczeństwa Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Koordynator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania księgarń biorących udział w akcji „Książka na telefon www.ksiazkanatelefon.pl”.

Dla Czytelników:

Czytelnik może nieodpłatnie korzystać z informacji o księgarniach zamieszczonych na stronie internetowej Projektu: www.ksiazkanatelefon.pl.

W przypadku chęci dokonania zakupu z asortymentu księgarni dostępnych na stronie Projektu, czytelnik powinien wybrać księgarnię z listy zmieszczonej na stronie internetowej Projektu i skontaktować się z księgarnią mailowo (o dowolnej porze), telefonicznie lub przez media społecznościowe (w godzinach dostępności wskazanych przez wybraną księgarnię).

Koordynator Projektu nie pośredniczy w procesie zawierania i realizacji umowy sprzedaży pomiędzy księgarnią a czytelnikiem.

Reklamacje, wnioski, uwagi

Reklamacje, wnioski i uwagi dotyczące Projektu należy zgłaszać drogą elektroniczna na następujący adres e-mail: kontakt@nocksiegarn.pl albo pisemnie na adres Koordynatora Projektu. Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, opis zgłaszanej reklamacji, wniosku lub uwagi oraz przyczyny zgłoszenia.

Koordynator Projektu ustosunkuje się do reklamacji, wniosku lub uwagi w formie w jakiej nastąpiło zgłoszenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi Projektu zgłoszenia.

Postanowienia końcowe 

Koordynator Projektu zastrzega sobie wszelkie prawa do nazwy Projektu.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w siedzibie Koordynatora Projektu.

Administratorem danych osobowych Księgarzy jest Koordynator Projektu. Cele przetwarzania danych Księgarzy, ich prawa i inne zasady przetwarzania danych osobowych przez Koordynatora Projektu zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie pod adresem: www.ksiazkanatelefon.pl/politykaprywatnosci

Regulamin może zostać zmieniony przez Koordynatora Projektu w każdym czasie. Koordynator Projektu zawiadomi wówczas Księgarzy o dokonanych zmianach. Informacja zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podanych w Formularzu zgłoszeniowym. Zmiana Regulaminu uprawnia Księgarza do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@nocksiegarn.pl albo pisemnie na adres Koordynatora Projektu, w terminie 7 dni od zmiany Regulaminu.

Korespondencję do Koordynatora Projektu należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej

kontakt@nocksiegarn.pl

lub

na adres: OSDW Azymut sp. z o.o., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 roku.